نویسنده = امین امیرحسینی
تعداد مقالات: 1
1. آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان

دوره 18، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 177-198

حجت مبیّن؛ امین امیرحسینی