دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مالکیت فکری و بذر:ابزارهای کنترل صادرات کشاورزی توسط موسسات چند ملیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1398

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ میناسادات رضوی


2. آسیب شناسی سیاست های نوین تقنینی مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1398

مصطفی حسن رئیسی؛ ریحانه خلیلی


3. رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1397

مهدی حقیقیان؛ علیرضا ابراهیم گل


4. قراردادهای هوشمند، توافقات حقوقی در پرتو بلاک چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1398

حسین صادقی؛ مهدی ناصر


5. اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در دادگاه های بین المللی؛ (ICC, ICTY, ICTR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

علیرضا قرقانی