مقابله با بحران سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه: نخستین رأی دیوان کیفری بین‌المللی در ترازوی حقوق بین‌الملل

نوع مقاله: علمی - ترویجی

نویسندگان

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل (دانشگاه علامه طباطبایی)

چکیده

به کارگیری «کودکان سرباز» در مخاصمات مسلحانه توسط دولت‌ها و شبه نظامیان از جمله فجایعی است که علی‌رغم دستاوردهای عظیم بشری در قرن بیست‌ویکم، همچنان گریبان‌گیر جامعه بین‌المللی حاضر است. این در حالی است که وفق ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک، «گروه‌های سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال در مخاصمات استفاده نمایند». در راستای توسعه مصادیق مفهوم «کودک سرباز»، ماده4 «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه»، منضم به کنوانسیون مزبور از طرفین درگیری‌های مسلحانه می‌خواهد که به افراد زیر هجده سال اجازه شرکت در مخاصمات مسلحانه داده نشود. در مقابل، سربازگیری اجباری در مورد کودکان نیز ممنوع اعلام شده است. بر اساس ماده 26 و بند 2 ماده 8 اساسنامه رُم «سربازگیری یا نام‌نویسی از افراد زیر پانزده سال برای شرکت در درگیری‌های نظامی ممنوع و در زمره جرایم جنگی است.» اهمیت موضوع به کارگیری کودکان سرباز در مخاصمات مسلحانه تا بدانجاست که دیوان کیفری بین‌المللی، نخستین رأی خود را در 14 مارس 2012 بدین موضوع اختصاص داده است. دیوان در رأی مذکور، آقای توماس لوبانگا (فرمانده شبه نظامیان کنگو) را به اتهام سربازگیری کودکان زیر پانزده سال در بازه زمانی سپتامبر 2002 تا ژوئن 2003 محکوم و طبق بند  2 ماده 74 تعیین مجازات را به جلسه دادرسی مجزا موکول نمود. شایان ذکر است که دادگاه ویژه سیرالئون نیز تنها به فاصله یک ماه از رأی دیوان کیفری بین‌المللی، در تاریخ 16 آوریل 2012 رأیی را در خصوص این موضوع صادر نموده است. به علاوه اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون نیز موضوع کودکان سرباز را مورد جرم‌انگاری قرار داده بود. از این‌رو، در این نوشتاربرآنیم تا ضمن بررسی وضعیت حقوقی حمایت از کودکان سرباز در حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به تشریح رویه دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص مسأله کودکان و مسؤلیت کیفری پرداخته و نقش رویه‌ساز دیوان را در مقابله با بحران «کودک سرباز» مورد مداقه قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Legal Scrutiny through the First International Criminal Court regarding the Enlisting and Conscripting the Child Soldiers in National or International Armed conflict

نویسندگان [English]

  • Zakiyeh Taghizadeh
  • Fatemeh Hdavandi
چکیده [English]

Enlisting and conscripting the " child soldiers" in International or Non- International Armed Conflicts is a tragedy which has surviving all through the 21th century despite of all great enormous development of human being in this sense. Children are the Victims of Such a sad tragedy; they are being taught by governmental personnel of militias as well to fight over the supposed enemy. However, enlisting and conscripting children under  the age of fifteen years by political groups is a prohibited act according to Article 38 of Convention on the Rights of the child (1989). In addition, having considered further numbers of  protected subject, article 4 of the Optional Protocol to the CRC on the Involvement of children In Armed Conflict establishes eighteen as the minimum age for compulsory recruitment and participation In hostilities. Furthermore, these measures were condemned within the meaning of articles 8 (2)(b)(xxvi) and 25 (iii)(a) of the Statue of the ICC. The importance of criminalizing the enlisting for the ICC was so great that the court delivered its first judgment regarding the situation In the Democratic Republic of Congo In the case of the "Prosecutor  v.Thomas Lubanga Dyilo" on 14th March 2012 mainly in the charges of enlisting and conscripting children under the age of fifteen years into the FPLC and using them to participate actively in hostilities from a certain period, early September 2002 to June 2003:  |He was convicted to lifetime imprisonment on  these grounds. Within a very short period ,just right after delivering this judgment, International Court of Sierra Leone has issued a similar judgment on 16 th April in this regard. This article presents an overview of the established legal framework for protecting the child soldiers in international law of armed conflict. It also discusses the experience and practices of the International Criminal Court concerning the issue of children and crimimnal responsibility. This paper further elaborates on the precise role and upcoming place of the ICC in establishing a new judicial precedent dealing with the phenomenon of enlisting child soldiers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Soldiers
  • Right of child
  • Enlisting and Conscripting
  • International Criminal Court
  • International or Non – international Armed conflicts
 

“Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of  International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law” available at: www.unhcr.org/refworld /docid /4721cb942.htmlergtf/

Alfredson, Lisa, Child soldiers, displacement and human security, p 2, visited at http://www.unidir .org/ pdf/articles/ pdf-art 1728.pdf

Cape Town Principle and Best Practice on the Prevention of Recruitment of Children into the Armed Forces and Demobilization and Social Reintegration of Child Soldiers in Africa, Visited atwww.unicef.org/emerg/files/Cap _ Town_Principles(1).pdf

Cape Town Principle and Best Practice on the Prevention of Recruitment of Children into the Armed Forces and Demobilization and Social Reintegration of Child Soldiers in Africa

Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst From of Child Labor, 1999, available at www.oli.org/ilolex /cgi-lex/convde.pl?C182 Convention on the Rights of the Child, 1949, available at

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

Decision assigning the Situation in the Democratic Republic of Congo to Pre-Trial Chamber

 I, ICC-01/04-1, 5 July 2004 (notified on 6 July 2004)

Decision on the Defense challenge to the Jurisdiction of the Court pursuant to article 19 (2) (a) of the Statute, 3 October 2006 (notified on 4 October 2006), ICC-01/04-01/06-512; ICC-01/04-01/06-803-tEN

Decision on the Prosecutor's Application for Arrest, 10 February 2006, ICC-01/04-01/06-1-US-Exp, reclassified as public on 17 March 2006, ICC-01/04-01/06-8-Corr;

Druba, Volker, The Problem of Child Soldiers, International Review of Education, vol.48, No.3/4, Education and Human Rights, Jul., 2002, pp.271-277

Fact sheet: Child Soldiers, Visited at:

http://www.unicef .org/media/media_pr_childsoldiers.html

Fontana, Barbara, Child Soldiers and International Law, Published in African Security

Review, Vol 6, no 3, 1997, Human Security Project, Institute for Security Studies

Geneva Convention, 1949, available at www.redcross.org/ihl

Guide to the Optional Protocol on the Involvement of the children in Arm Conflict, the United Nations Children's Fund (UNICEF), New York, December 2003

Guyot, Julie, Suffer the Children: the Psychosocial Rehabilitation of Child soldiers as a Function of Peace-Building, Howard University School of Social  Work, Washington, D.C., 2007 Henckaerts, J.-M, Study on customary  international humanitarian  law, Article 136, Visited at http://www.icrc.org/eng/war -and-law/treaties-customary -law/ customary -law/overviwe- customary -law.htm

ICTR, The Prosecutor v. Sylvestre Gacumbitsi, Case No. ICTR-2001-64-A, Appeals Chamber, Judgment: separate opinion of Judge Schomburg , 7 July 2006 (“Gacumbitsi Schomburg Option”)

ICTY, Prosecutor v. Delalic et al.,Case No.IT-96-21-T, Trial Chamber, Judgment, 16 November 1998

ICTY, Prosecutor v. dornevic,  Case No. IT-05-87/1-T- Trial Chamber, Public Judgment with Confidential Annex- Volume I of II, 23 February 2011.

ICTY, Prosecutor v.Mrkšicet  al., Case No. IT-13/1-T, Trial Chamber, Judgment, 27 September 2007

ICTY, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, Decision on the Defence  Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995 (" Tadic Interlocutory Appeal Decision")

ICTY, Prosecutor v. Brnanin, Case No.IT-99-36-T, Trial Chamber, Judgment, 1 September 2004

ICTY, The Prosecutor v. Milomir Stakic, Case No. IT-97-24-T, Trial Chamber, Judgment, 31 July 2003 ("Stakic")

Lee, Roy s, The International Criminal Court, Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence (2001)

Machel, Graca, Impact of Armed Conflict on Children, 26 August 1996, UNDoc A/51/306 available at www.unicef.org/graca/

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, available at http://www2.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm

Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observer's Notes (2008)

Prosecution's Application for Leave to Appeal the "Decision giving notice to the parties and participants that the legal characterization of the facts may be subject to Appeals Chamber, Judgment on the appeals of Mr Lubanga  Dyilo and prosecutor against the Decision of Trial Chamber 1 of 14 July 2009 entitled "Decision giving notice to the parties and Decision on the Legal Representatives' Joint Submissions concerning the Appeals Chamber's Decision on 8 December 2009 on Regulation 55 of the Regulations of the Court , 8 January 2010

Protocol Additional to the Geneva Conventions relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 Juan 1997, available at www.redcross.org/ihl Report of Ms Schauer (CHM-0001), The psychological Impact of child Soldiering, ICC-01/04-01/06-1729-Anx (EVDCHM-00001), available at

www.iclklamberg.com/Caselaw/DRC/Dyilo/TCI/2842

Report on Child Soldiers, United Nations Security Council, 2011, available at

www.un.org/children / conflict/_documents/S2011250.pdf

Report on Child Soldiers, United Nations Security Council, 2011, available at

www.un.org/children/conflict/_documents/S201125.pdf

Rome statute of the Criminal International Court, Article 8, Visited at

http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm

SCSL,AFRC Trial Judgme, Trial Judgme, Prosecutor vs. Brima, Kamara and Kanu (AFRC Case) SCSL-2004-16-T, Special Court for Sierra Leone, Judgment, Trial Chamber II, 20 June 2007

SCSL, CDF Appeal Judgment, SCSl-04-14-829, Fofana and Kondewa (CDF Case), Special Court for Sierra Leone, Appeal  Judgment, Judgment, 28 May 2008

SCSL, CDF, Judgment, SCSL-04-14-A-815,  Fofana Kondewa (CDF Case), Special Court for Sierra Leone, Trial Chamber, Judgment, 2 Aug 2007

SCSL, Dissenting Opinion of Justice Robertson , SCSL-04-14-T-689. Dissenting Opinion of Hon. Justice Robertson, on decision on interlocutory appeals against Trial Chamber decision.

Soldiers Children affected by Armed Conflict: UNICEF Actions, May 2002

The African Charter on the Rights and Welfare of the Child 1999, available at http://www.africaunion .org/official_documents/Treaties_%20Conventions _%20Protocols

Wilmshurst, Elizabeth, Status of Armed Conflicts"Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law '' (2007), available at: www.icrc.org/eng/assets/files/....irrc-873-paulus-vashakmadze.pdf

 

قطعنامه‌های شورای امنیت:

قطعنامه 1261 مورخ 25 اوت 1999

قطعنامه 1314 مورخ 11 اوت 2000

قطعنامه 1379 مورخ 20 نوامبر 2001

قطعنامه 1460 مورخ 30 ژانویه 2003

قطعنامه 1539 مورخ 22 آوریل 2004

قطعنامه1612 مورخ 26 ژوئیه 2005

قطعنامه 1882 مورخ 4 اوت 2009

بیانیه‌های رؤسای وقت شورای امنیت در 24 ژوئیه 2006، 28 نوامبر 2006، 12 فوریه 2008، 17 ژوئیه 2008 و 29 آوریل 2009 میلادی

سایت‌های اینترنتی:

http://www.hrw.org/legacy/campaigns/crp/index.htm

http://www.reuters.com/article/2009/08/04/us-myanmar-un-childrenidUSTRE57376T200908044

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

http://redcross.org/ihl

http://ilo.org/ilolex/cgi-lex/convvde.pl?C182

http://africaunion.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/470-750099?OpenDocument

http://www2.ohchr.org/english/law.crc-conflict.htm

http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art1728.pdf

http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/ customary-law/overview- customary-law.htm

http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm

http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles (1).pdf

http://www.unicef.org/media/media_pr_childsoldiers.html

http://www.relifweb.int/.../893C5BFA8D01FF3CC1256E85004A7F86-child

http://child-soldiers.org/childsoldiers/international-standards

http://unicef.org/media/media_53800.html

http://icrc.org/eng/resources/documents/statement/children- statement-060207.htm

http://www.lubangatrial.org/2012/03/14/lubanga-guilty-of-use-of-child-soldiers/

http://guardian.co.uk/law/2012/mar/14/thomas- lubanga-verdict-congo-reaction

http://www.un.org/children/conflict/

http://www.international.gc.ca

http://www.unhcr.org/.../topic,4565c2254a,4565c25f575,,0,UNSC,,.html

http://www.child-soldiers.org/Myanmar_shadow_report_Final_May2011.pdf

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/Situations/ Situation

http://www.ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId

http://www.iss.co.za/pubs/asr/6no3/fontana.html

http://www.jsd-africa.com/.../Vol13No4.../A%20Bleak%20Future

http://peacebuildinginiinitiative.org/index.cfm?pageId=2026

http://unicef.org/emerg/files/childsoldiers.pdf

http:// unicef.org/graca/a51-306_en.pdf

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloddoc.aspx?docID=3881/