علائم تجاری غیرسنتی

نوع مقاله: علمی - ترویجی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

The Non-Traditional Trademarks

نویسنده [English]

  • Sooreh Sadeghi
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387/11/01

اطلاعات در خصوص آمار کشورهای طرف معاهده: www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore

قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/11/03

Non Traditional Marks: Singapore Treaty Enters into Force; Smell, Sound and Taste- Getting a Sense of Non Traditional Marks; 3D Trademarks under French and Community Practice; WIPO Magazine, World Intellectual Property Organization, Geneva, February 2009, No. 1.

Singapore Treaty on the Law of Trademarks: www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/singapore_treaty.html

Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks: www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/regulations.html

Report: USA ratifies the Singapore Treaty: www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0049.html

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Geneva, WIPO Publication No. 489 (E), 2004 Second Edition, ISBN 92-805-1291-7