شرکت‌های نفتی و معضل اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

موضوع این مقاله بررسی صلاحیت ایران در اعمال حمایت دیپلماتیک از شرکت‌های پیمانکار نفتی مثل پتروپارس است که در خارج از کشور تشکیل شده‌اند ولی اقامتگاه آنها در ایران است و تابعیت سهامدارانشان ایرانی است. در این راستا، آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان دائمی داوری، نظریات و عقاید حقوقدانان ملی و بین‌المللی، معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه و قوانین ملی برخی از کشورها بررسی می‌شوند و به استناد وجود رابطه واقعی و مؤثر میان ایران و شرکت‌های موضوع مطالعه، وجود حق حمایت دیپلماتیک برای ایران از چنین شرکت‌هایی اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oil Companies in Iran and the Problem of Diplomatic Protection

نویسنده [English]

  • Feysal Ameri
چکیده [English]

This essay is an attempt to answer the question of whether Iran as the national State of shareholders has a right to protect companies, whose place of incorporation is a foreign state, but its headquarter and place of business is in Iran.
 To this end, the decisions of the International Court of Justice and those of the International Tribunal, the views and opinions of national and international lawyers, the bilateral investment agreements and some national legislations are examined and thereupon it is concluded that because of the existence of a genuine and effective link between Iran and the companies under examination the former has the right to protect the latter. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomatic protection
  • nationality
  • the Place Business and Central Administration
  • Genuine and Effective Link
  • the Stabilization Clause
  • the Umbrella Clause
1970 I.C.J. Reports
1989 I.C.J. Reports
Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, 4th edition, Clarendon Press, Oxford, 1990, p. 493; M. Sornarajah, International Law on Foreign Investment, 2nd edition, Cambridge University Press, 2004
Cameron, Peter D., Stabilisation in Investment Contracts and Changes of Rules in Host Countries: Tools for Oil and Gas Investors, (Final Report) 5 July 2006, Association of International Petroleum Negotiators (AIPN), University of Dundee
Dugard, John, Special Rapporteur, Fourth report on diplomatic protection, Document no. A/CN.4/530, submitted to the International Law Commission ,fifty fifth session, Geneva, 5 May-6 June and 7 July-8 August 2003
Harris, D.J., Cases and Materials on International Law, 6th edition, London, Thomson, Sweet & Maxwell, 2004
I.C.J. Reports 1955
Letto-Gillies, Grazia, Transnational Corporations and International Production: Concepts, Theories and Effects, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2005
Reinisch, August, "Umbrella Clauses", Seminar on International Investment Protection, Winter Semester 2006/2007, Axel Weissenfels, Register number 0100220, London
Reinisch, August, Umbrella Clauses, Seminar on International Investment Protection, Winter Semester 2006/2007, Axel Weissenfels, Register number 0100220, London.
SGS Société Générale de Surviellance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID, Case no. ARB/01/13, Decision on Jurisdiction, 6 August 2003 (SGS v. Pakistan).
SGS Société Générale de Surviellance S.A. v. Republic of Philippines, ICSID, Case no. ARB/02/6, Decision on Jurisdiction, 29 January 2004
Sornarajah, M., International Law on Foreign Investment, Second Edition, Cambridge University Press, 2004.
The International Business Companies Act (CAP 291) (1984)
The International Centre for Settlement of Disputes (ICSID), ICSID Convention, Regulations, Rules, ICSID/15, April 2006, Washington D.C.
UNCTAD, Investment Instruments/Bilateral Investment Treaties Online, last updated 6 July 2009.
UNCTAD, World Investment Report, 2003.
UNCTAD, World Investment Report, 2003.
Whiteman, M., Digest of International Law, vol. VIII
 
20. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، جلد 1، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، پاییز 1375
21. دمرچیلی، محمد، علی حاتمی، محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر خلیج فارس، چاپ دوم، 1381
22. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر دادگستر، تابستان 1377
23. نصیری، مرتضی، حقوق تجارت بین‌المللی در نظام حقوق ایران، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1383