مالکیت فکری و بذر:ابزارهای کنترل صادرات کشاورزی توسط موسسات چند ملیتی

نوع مقاله: علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 حقوق خصوصی دانشجو

چکیده

در این مقاله چگونی تحمیل محصول مورد بحث یعنی سویای تغییر ژن یافته توسط یک شرکت چند ملیتی آمریکایی در بازار کشورهای در حال توسعه نقل می شود. مثال چنین وضعیتی به طور ویژه در برزیل مطالعه شده است. این سلطه با نقض حقوق بین الملل و حقوق برزیل صورت گرفته است که خلاف منافع کشاورزی برزیل در بلند مدت می باشد.به منظور مطالعه این روال، باید حقوق مالکیت فکری نسبت به بذر و ارتباط آن با هنجار های بین المللی را دانست و سپس تحلیل کرد که چگونه محصول سویای برزیل و آرژانتین به سرعت به سویای تغییر ژن یافته تبدیل شده است. با این دید کلی امکان درک تحلیلی مختصر از سلطه بر بازار برزیل و آرژانتین توسط یک شرکت شیمیایی کشاورزی از یک سو و تقاضای پرداخت مالیات از کشاورزان برای استفاده از فناوری بدون کنترل دولت از سویی دیگر فراهم می آید، سرانجام عکس العمل های کشاورزان و اقدامات احتمالی مقامات عمومی به منظور حل چنین مشکلاتی مطالعه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

propriete intellectuelle et sesemance ,les moyens du contrôle des exportations agricoles par les entreprises multinationales

نویسندگان [English]

  • alireza mohamadzadeh vadghani 1
  • mina razavi 2
1 university of tehran
2 university of tehran
چکیده [English]

Cet article raconte comment une entreprise multinationale américaine a
réussi à imposer un produit discuté, les semences de soja génétiquement modifiées,
sur les marchés de pays en développement. L’exemple de la situation au Brésil est
plus particulièrement étudié. Cette domination, réalisée en violation du droit
international et du droit brésilien, va contre les intérêts agricoles du Brésil à long
terme.Afin d’étudier ce scénario, il faut comprendre les droits de propriété intellectuelle sur les semences et leur rapport avec les normes internationales pour, ensuite,
analyser comment s’est passée la rapide conversion des productions brésilienne et
argentine de soja en soja génétiquement modifié. Avec ce panorama, il sera
possible de réaliser une brève analyse d’une part de la domination du marché
brésilien et argentin par une seule entreprise agrochimique, et d’autre part l’exigence
de paiement de taxes par les agriculteurs pour l’emploi de la technologie, sans
contrôle de l’État, et enfin, les réactions des agriculteurs et de possibles actions
des pouvoirs publics afin de résoudre de tels conflits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • les semences
  • Propriété intellectuelle
  • produits agricoles