نویسنده = سرتیپی، حسین
1. اصل مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی در چارچوب‌های سنتی حقوق بین‌الملل

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-65

حسین سرتیپی