نویسنده = آرایی، حمید
1. مطالعه تطبیقی تفسیر موسّع و مضیق از قاعده تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده در قراردادهای بیمه

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-160

علیرضا یزدانیان؛ حمید آرایی