نویسنده = باقری کمارعلیا، محمد
1. بررسی امکان تحقق جرم علیه اموال مشاع توسط شریک

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 161-177

محمد باقری کمارعلیا؛ ناصر نصرتی صدقیانی