نویسنده = سبحانی، مهین
1. مشروعیت عفو در حقوق بین الملل

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-106

مهین سبحانی