نویسنده = رجبی، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. نام و علامت تجاری؛ فرایند ثبت و حقوق ناشی از آن

دوره 14، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 221-242

عیسی رجبی