نویسنده = عباس زاده امیرآبادی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه ممتاز بزه­ دیده در دادرسی کیفری اسپانیا

دوره 14، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 243-260

رُدُلفو برِن وارگاس؛ آلبِرتُ مَنوِل پُلِتتی اَدُرنُ؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ احسان عباس زاده امیرآبادی