نویسنده = علیزاده، مسعود
1. تنش میان مدیریت منطقه ای و جهانی در پیشگیری و سرکوب اعمال غیرقانونی در دریاها

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-20

جمشید ممتاز؛ مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان