نویسنده = حسن زاده، بهرام
1. نظام حقوقی حاکم بر جانشینی تعهدات در ادغام شرکت های تجاری

دوره 14، شماره 27، بهار 1394، صفحه 21-42

بهرام حسن زاده