نویسنده = آزادبخت، فرید
1. رویۀ حاکم بر حقوق استرداد مجرمین؛ مطالعۀ موردی: پروندۀ جولیان آسانژ

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-12

فرید آزادبخت؛ مهدی توانایی منش