نویسنده = حبیبی، همایون
1. استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-40

همایون حبیبی؛ صالحه رمضانی