نویسنده = مؤمنی شیویاری، اعظم
1. انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-104

حیدر پیری؛ مهدی منتظر؛ اعظم مؤمنی شیویاری