نویسنده = رامین نیا، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه عامل زمان در تفسیر معاهدۀ بین المللی

دوره 13، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 159-196

مژگان رامین نیا