نویسنده = بهروزی خواه، عباس
1. آموزش حقوق بشر برای نفی خشونت

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 6-33

رضا اسلامی؛ عباس بهروزی خواه