نویسنده = آقایی، محمد
1. چالش های سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزۀ نفت

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 34-66

محمد آقایی