نویسنده = محمودی، سیّدهادی
تعداد مقالات: 1
1. دولت پرتاب کنندۀ اشیای فضایی و تأثیر پروژۀ «سیلانچ» (Sea Launch) بر تحول مفهوم آن

دوره 13، شماره 25، بهار 1393، صفحه 99-127

حُسنی خالوندی؛ سیّدهادی محمودی