نویسنده = نظریانی، نیلوفر
1. کنوانسیون منع شکنجه: چشم اندازی فرا راه جبران خسارت قربانیان نقض های فراسرزمینی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 218-232

نیلوفر نظریانی