نویسنده = محمدی، مهرداد
1. ارزیابی نقض حقوق بشر در بحرین بر اساس هنجارهای حقوق بین‌الملل بشر

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 125-161

مهرداد محمدی