نویسنده = گرجی ازندریانی، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. در جست‌وجوی دولت مدرن در ایران: سرنوشت لویاتان ایرانی

دوره 12، شماره 23، بهار 1392، صفحه 41-86

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت