نویسنده = قلندری، مرضیه
1. بحران میانمار، آزمونی برای شورای امنیت در چارچوب نظم حقوقی بین‌المللی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 157-183

فاطمه فتح پور؛ مرضیه قلندری