نویسنده = ریاحی، جواد
1. مفهوم شناسی «مبانی» در پژوهش های حقوقی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 9-24

عباس منصورآبادی؛ جواد ریاحی