نویسنده = بنایی اسکویی، مجید
1. کنکاشی در رأی شماره 261 مورخ 1391/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 97-132

مجید بنایی اسکویی؛ وحید آگاه