نویسنده = عباسی، سعید
1. دستاوردهای جدید قانون داوری 1996 انگلستان در مقایسه با قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 81-113

حمیدرضا علیخانی؛ سعید عباسی