نویسنده = همتی، مریم
1. اجرای احکام محکومیت جزای نقدی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 177-191

مریم همتی