نویسنده = نژندی‌منش، هیبت‌الله
1. مروری کوتاه بر پرونده رادوان کارادزیچ (قصاب بالکان)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 193-216

هیبت‌الله نژندی‌منش