نویسنده = عباس‌زاده امیرآبادی، احسان
1. معاونت در جرایم غیرعمدی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 45-57

قاسم محمدی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی