نویسنده = جاهد، محمدعلی
1. ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از قانون تجارت تا قانون مجازات اسلامی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 23-44

محمدعلی جاهد؛ رامین علیزاده مهدی‌پستی