نویسنده = شکوری، معصومه
1. تحلیل تئوری متحدالشکل‌سازی حقوق قراردادهای تجاری فراملی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 59-76

محمود جلالی؛ معصومه شکوری