نویسنده = مافی، همایون
1. صلح و حقوق بشر در برنامه درسی با تأکید بر اسناد بین‌المللی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 97-126

همایون مافی؛ حسین کاویار