نویسنده = مرزی‌علمداری، جبرئیل
1. چالش‌های قانون‌گرایی: اعتبار و پایایی قانون

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 205-216

داوود سیروس؛ میرزاعلی صبوری‌نیا؛ جبرئیل مرزی‌علمداری