نویسنده = اماموردی، محمدحسن
1. جایگاه تشبیه در تدوین قوانین

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 243-263

محمدحسن اماموردی