نویسنده = نوشادی، ابراهیم
1. رویکرد قانون‌گذاری به قراردادهای الکترونیکی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 305-330

غلام‌نبی فیضی‌چکاب؛ ابراهیم نوشادی