نویسنده = محمدی، قاسم
1. در نام‌گذاری حقوق جنائی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 361-370

قاسم محمدی