نویسنده = مشهدی، علی
1. حق برخورداری از محیط زیست سالم در حقوق فرانسه

دوره 9، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 277-296

علی مشهدی