نویسنده = حقانی، سعید
1. گروه منفعت اقتصادی در قانون برنامه پنجم توسعه

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1389، صفحه 299-311

سعید حقانی