نویسنده = صالحی، جواد
1. مؤلفه‌های امنیت اجتماعی در قوانین کیفری

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1389، صفحه 95-114

جواد صالحی