نویسنده = رستم‌زاد اصلی، سروش
1. نقش عرف‌های تجاری در تجارت بین‌الملل؛ تأثیر متقابل کنوانسیون بیع بین‌الملل و قواعد اینکوترمز

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-32

محمود باقری؛ سروش رستم‌زاد اصلی؛ ناصر عزیزی