نویسنده = هاشمیان، منیژه
1. شیوه‌های مقررات‌گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در تلویزیون

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-53

باقر انصاری؛ منیژه هاشمیان