نویسنده = یمرلی، صالح
1. داوری اختلافات در بازار اوراق بهادار

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1389، صفحه 397-408

صالح یمرلی