نویسنده = پورخاقان، زینب
1. بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1389، صفحه 527-542

زینب پورخاقان