نویسنده = صادقی، سوره
1. علائم تجاری غیرسنتی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1389، صفحه 567-584

سوره صادقی