نویسنده = ساعد، ناعد
1. قطعنامه 1929 شورای امنیت: بازنمایی نبرد حق و قدرت درجهان نامتحد

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1389، صفحه 585-606

ناعد ساعد