نویسنده = فرجیها، محمد
1. دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-28

محمد فرجیها؛ محمد باقر مقدسی