نویسنده = گرجی، علی اکبر
1. ملاحظاتی بر شورای قانون اساسی فرانسه

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1388، صفحه 161-177

علی اکبر گرجی