نویسنده = صحرائیان، علی
1. ثبات قراردادی با تأکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1388، صفحه 289-327

علی صحرائیان